Tuesday, January 27, 2015

حدیث روشن کننده راه

ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠّﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ :
ﺑﺎ ﻋﻘﻮﻝ ﻧﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺁﺭﺍﺀ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻭ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎﻯ ﻓﺎﺳﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﺧﺪﺍﻯ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﻤﯿﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﯿﺂﻳﺪ، ﻭ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺷﺪ
ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ، ﻭ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﺪﺍ ﻛﺮﺩ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﯿﻴﺎﺑﺪ، ﻭ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻗﻴﺎﺱ ﻭ ﺭﺃﻯ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻫﻼﻙ ﻣﯿﺸﻮﺩ، ﻭ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯿﮕﻮﺋﻴﻢ ﺷﻜّﻰ

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﭽﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﯿﻜﻨﻴﻢ ﺣﺮﺟﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻳﻰ
ﻛﻪ ﺳﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻧﻰ ﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﻋﻈﻴﻢ ﺭﺍ ﻓﺮﻭ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ .

: ﻗَﺎﻝَ ﻋَﻠِﻲُّ ﺑْﻦُ ﺍﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ ﻉ ﺇِﻥَّ ﺩِﻳﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﺰَّ ﻭَ ﺟَﻞَّ ﻟَﺎ ﻳُﺼَﺎﺏُ ﺑِﺎﻟْﻌُﻘُﻮﻝِ
ﺍﻟﻨَّﺎﻗِﺼَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺂﺭَﺍﺀِ ﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻠَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻘَﺎﻳِﻴﺲِ ﺍﻟْﻔَﺎﺳِﺪَﺓِ ﻭَ ﻟَﺎ ﻳُﺼَﺎﺏُ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﺎﻟﺘَّﺴْﻠِﻴﻢِ
ﻓَﻤَﻦْ ﺳَﻠَّﻢَ ﻟَﻨَﺎ ﺳَﻠِﻢَ ﻭَ ﻣَﻦِ ﺍﻗْﺘَﺪَﻯ ﺑِﻨَﺎ ﻫُﺪِﻱَ ﻭَ ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻳَﻌْﻤَﻞُ ﺑِﺎﻟْﻘِﻴَﺎﺱِ ﻭَ
ﺍﻟﺮَّﺃْﻱِ ﻫَﻠَﻚَ ﻭَ ﻣَﻦْ ﻭَﺟَﺪَ ﻓِﻲ ﻧَﻔْﺴِﻪِ ﺷَﻴْﺌﺎً ﻣِﻤَّﺎ ﻧَﻘُﻮﻟُﻪُ ﺃَﻭْ ﻧَﻘْﻀِﻲ ﺑِﻪِ ﺣَﺮَﺟﺎً ﻛَﻔَﺮَ
ﺑِﺎﻟَّﺬِﻱ ﺃَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﺴَّﺒْﻊَ ﺍﻟْﻤَﺜَﺎﻧِﻲَ ﻭَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥَ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢَ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻟَﺎ ﻳَﻌْﻠَﻢ . ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ
ﺝ 2 ﺹ 303 ، ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺝ 1 ﺹ235