Thursday, July 23, 2015

شبهاتی که مکذبین به رسول الله (ص) وارد کردند

مقاله شماره (۶) شبهاتی که مکذبین به رسول الله (ص) وارد کردند
بسم الله الرحمن الرحیم
باید توجه داشت که از آنجائیکه باطل هرگز تاب مقاومت در قبال حق را ندارد، و به فرموده خداوند ان الباطل کان ذهوقا، باطل ضعیف و شکننده می باشد، منکرین و تکذیب کنندگان رسولان، هرگز از راه عقل و منطق و استدلال، با رسولان وارد بحث و مناظره نمی شدند، مثلا هر گز نمی توانستند با عقل و منطق ثابت کنند که پرستیدن چوب و سنگ بهتر از پرستیدن الله واحد خالق زمین و آسمانهاست! یا هرگز نمی توانستند طی یک رودر روئی منطقی، پاسخ ایرادات و اشکالات بسیار عاقلانه و محکم و مستدل و منطقی و شکننده رسولان را بدهند! لذا همیشه از بحث و استدلال برابر و منطقی فرار می کردند، زیرا که پیشاپیش نیک می دانستند که در این میدان شکست آنها حتمی است.
لذا راهی را که انتخاب می کردند این بود که از دور ایستاده و سنگ و کلوخ پرتاب کنند! سنگ و کلوخ شبهات و افتراء و تهمتها و اتهامات دروغ! تا شاید بدین وسیله اذهان عمومی را مغشوش و مشوش کنند تا به کلام منطقی رسولان گوش فرا ندهند!
و طبعا وقتی می دیدند از این راه نیز نمی توانند پیشرفت پیام زلال رسولان را متوقف کنند، سلاح همیشگی خود را پیش می کشیدند: دستگیری و زندان و سرکوب! و از آنجائیکه ان الباطل کان ذهوقا، در این وادی نیز نهایتا کاری پیش نبرده شکست خورده و نابود و مزمحل می شدند و روانه زباله دان تاریخ و نهایتا راهی جهنم می شدند!
مشرکین و مکذبین مکه نیز از اسلافشان استثنا نبوده و راه آنها را پی گرفته و این شیوه را با رسول الله (ص) در پیش گرفتند، (چنانچه امروز نیز ادامه دهندگان راه آنان همان راه و روشها را تکرار می کنند!) چرا که خیلی روشن و بدیهی بود که آنها هرگز توانائی پاسخگوی به ایرادات و اشکالات محکم و منطقی که رسول خدا ص بر دین تحریف شده و بتها و بزرگان آنها وارد می کرد را ندارند و نخواهند داشت، (چنانچه امروز نیز منکرین و مکذبین تا حالا نتوانسته اند پاسخ اشکالات محکم یمانی ع بدهند) و می دانستند و می دانند که چنان رودر روئی منطقی، نهایتا حاصلی جز شکست فضاحت بار و رسوائی برای آنها نخواهد داشت، و همینطور می دانستند که هرگز یارائی و توانائی رد و پاسخگوئی به سوره های قران را (و امروز کتابهای سید یمانی را) ندارند!
لذا تنها راهی که برایشان باقی می ماند، غیر از آزار و اذیت و سرکوب، پخش و انتشار اتهامات بی اصل و اساس و ایجاد شبهات و ایرادات بی مایه و سبک، و زیر علامت سؤال بردن رسول خدا ص از طریق این شبهات بود! شاید که بدینوسیله مانع انتشار و گسترش سریع این دعوت پاک و مبارک شوند! اما زهی خیال باطل که نمی دانستند، و هنوز هم نمی دانند! که،
چراغی که ایزد بر فروزد
هر آنکس پف کند ریش (و همینطور ریشه اش) بسوزد!
و در نتیجه رهسپار جهنم و زباله دانی تاریخ شدند و اسلام (و در پی آن امروز دعوت مبارک یمانی) از روز نخست تاکنون، فقط و فقط در حال گسترش بوده و هست و خواهد بود!

No comments:

Post a Comment