Tuesday, January 27, 2015

حدیثی از سید احمد الحسن ع

امام احمد الحسن ع فرمودند :
والله که رسول الله (ص) و پدرانم ائمه (علیه السلام) ،

 چیزی از امرم را باقی نگذاشتند ، مگر آنکه آن را روشن کردند .
 پس مرا به دقت ، و با نام و صفت ، و محل سکونت توصیف کردند .
 پس هیچ چیزی از امرم را نگفته باقی نگذاشتند ، 
و هیچ شبهه ای در قضیه ی من ، بعد از این بیان وجود ندارد .
 و امر من روشنتر از خورشید ، در وسط ظهر است . 
و همانا که من مهدی اول و یمانی موعود هستم..